Sonnenštejna, ze

Listinou ze dne 5. prosince 1595 udělil Rudolf II. Davidu Sontagovi, písaři kanceláře české komory, a jeho bratru Simonovi německy psanou listinou predikát von Sonnenstein (ze Sonnenštejna) a erb:

V třikrát modře a zlatě děleném štítě je červená špice se stříbrným skalnatým trojvrším, nad nímž se vznáší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený červeno – stříbrně, levý zlato – modře, mezi nimi je slunce s trojvrším ze štítu.

David Sontag k tomuto erbu přijal Simona Simonidese Sušického, písaře kanceláře české komory, a jeho bratra Samuela. Rudolf II. toto přijetí potvrdil německy psanou listinou ze 4. června 1599, všechny navíc povýšil do šlechtického stavu a polepšil jim erb:

V třikrát černě a zlatě děleném štítě je červená špice se stříbrným skalnatým trojvrším, nad nímž se vznáší zlaté slunce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé stříbrno – červeně, mezi nimi zlaté slunce.

Následně k tomuto erbu všichni tři uvedení přijali staroměstské měšťany Jana a Pavla Kuttnaury a klatovského měšťana Jiřího Kameníka, což jim císař Rudolf II. potvrdil listinou danou v Praze 20. srpna 1609.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 26, 32, 65.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com