Židovská šlechta

Velmi zvláštní skupinu nové šlechty monarchie představovala židovská šlechta. Proces formování této nobility, která dosud zůstávala většinou na samém okraji vědeckého zájmu, je odrazem společenských změn, kterými habsburské soustátí v období novověku prošlo.

Už samo stanovení výchozího kritéria, tedy vymezení skupiny označované jako židovská šlechta je nesmírně komplikované. Pokud bychom se drželi nejpřísnějších pravidel praktikovaných konzervativními příslušníky této víry, pak bychom mohli za židy považovat jen ty, kteří pochází ze židovských rodičů (respektive od židovské matky) a vyznávají židovskou víru. V širším smyslu slova sem ale náleží i konvertité, kteří změnili víru ještě před nobilitací nebo až po ní. Protože v Rakousko-Uhersku docházelo ke konverzím židů k některé z křesťanských církví či k prohlášení za osobu bez vyznání poměrně velmi často, budeme za židovskou šlechtu počítat jak osoby, které vyznávaly izraelské náboženství, tak i nobilitované jedince narozené v židovských rodinách, kteří před či po svém povýšení konvertovali.