Rotter z Costenthallu

Rotterové z Costenthallu (Kostenthalu) byli drobnou šlechtickou rodinou usedlou na Opavsku a Opolsku, jejíž členové nacházeli často obživu ve vojenských službách či jako úředníci. Takový byl i osud Georga Rottera, který se účastnil válek proti Turkům, a jeho syna Georga. Ten jako mladík vstoupil roku 1639 do Marlowského jízdního pluku, kde sloužil osm let a dosáhl hodnosti korneta. Po rozpuštění regimentu se stal poručíkem a později hejtmanem v novém Marlowského pluku. Roku 1648 byl podřízen hraběti Contimu a se svou setninou se účastnil obrany Prahy. O rok později byl pluk rozpuštěn, ale on byl opět roku 1656 pověřen polním maršálem Hatzfeldem vedením setniny, se kterou se roku 1659 vyznamenal při srážkách u Štětína, kde byl postřelen. Během své vojenské služby se v Opolském knížectví oženil se šlechtičnou (neznámého jména) a dne 10. srpna 1674 byl povýšen do českého rytířského stavu a byl mu udělen erb:
 
Čtvrcený štít. V prvním červeném poli se vidí rostoucí pštros s podkovou přirozené barvy v zobáku. Druhé pole je zlaté se zeleným vavřínovým věncem ze dvou překřížených ratolestí. Třetí pole je zlato-stříbrně šachované. Ve čtvrtém červeném poli stojí na zeleném pahorku zlatý lev s mečem v pravé tlapě. Na štítě je korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva červené praporce na zlatých ratištích zakončených zlatými korunkami, mezi kterými se vidí tři pera - červené, zlaté a stříbrné. 
 
Známi jsou i další členové rodu, ovšem jejich příbuzenské vztahy bohužel neznáme. Jeden (neznámého jména, †1633) byl vrchním správcem knížete z Münsterberka na panství Jenišovice. V 17. století pak je připomínán ještě Wolf a k roku 1720 Franz Karl, jenž byl zemským místosoudcem na Opavsku. V městě Opavě rodu patřil od roku 1706 svobodný dvůr.
 
 
 
ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com