Rosenzweig von Powacht

Johann Rosenzweig se narodil roku 1815 ve Vídni. Do armády vstoupil jako vojín k 23. pěšímu pluku 28. srpna 1835. 16. srpna 1841 je povýšen na podporučíka 2. třídy, 7. října 1844 na podporučíka 1. třídy, nadporučíkem se stává 1. září 1848, na hejtmana 2. třídy je povýšen 12. srpna 1849 a 1. prosince 1850 dosahuje hodnosti hejtmana 1. třídy. 1. května 1859 je majorem s pověřením zřídit v Raabu dobrovolnický pluk. Po jeho zrušení slouží od 1. října téhož roku u 48. pěšího pluku jako velitel doplňovacího okrsku. 11. června 1866 je povýšen  na podplukovníka. Účastnil se tažení do Uher roku 1848, v říjnu téhož roku se podílel na dobytí Vídně z rukou povstalců, jmenovitě uvádí mezi svými zásluhami boje u Jägerzeile 26. října a 28. října a srážku u Schwechatu 30. října. Roku 1849 táhne s vojskem do Itálie, 29. března bojuje u Sant Eufemie, od 26. března do 2. dubna u Brescie. 13. srpna je mu svěřeno velení flotily, která měla za úkol dopravit zbraně, munici a potraviny do obklíčených Benátek. Při vypuknutí prusko-rakouské války je jakožto velitel 4. praporu poslán s plukem na italské bojiště a 24. června bojuje u Custozzy. Císař František Josef I. jej 12. února 1868 za více jak třicetiletou službu v armádě s účastí v boji s nepřítelem povýšil do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul šlechtic/Edler, predikát z/von Powacht a erb:

V červeném štítě se zlatým kosmým břevnem je zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě čtyři šavle se zlatými jilci a záštitami, z nichž přední je zlomená a její špice odpadává dolů. Ve spodním pravém rohu je do středu obrácená stříbrná gryfovitá hydra stojící na všech čtyřech nohou se čtyřmi odpadávajícími useklými hlavami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com