Radicsics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Marka Radicsicse, hraničáře a bývalého praporečníka v Szenttamási (dnes Srbobran, Srbsko), spolu se syny Georgiem a Simeonem vzešlými z manželství s Marií Jancovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Ve stříbrném štítě vlnitě splývá z vodorovně položené žerdě zelený dvojcípý prapor se zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy střídavě dělené tinkturami ze štítu.

Király Könyvek, 42. kötet,116 oldal.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com