Horšova, z

Císař Ferdinand I. povýšil listinou danou v říšské kanceláři 11. srpna 1562 Jindřicha Scribonia, probošta svatovítské kapituly, a jeho bratra Matěje řečeného Písecký, měšťana města Horšovského Týna, do šlechtického stavu, udělil jim predikát z Horšova (von Horschau) a erb:

V modro – červeně děleném štítě je polovina stříbrného berana se zlatými rohy provázeného dvěma zlatými hvězdami v horních rozích. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí beran ze štítu.

Od nich byl přijat k erbu a predikátu Šebestián Agrikola, měšťan Starého Města pražského, což bylo potvrzeno listinou císaře Maxmiliána II. danou ve Vídni 28. června 1573.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 3, 4.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com