Auspitz z Arteneggu

Rod Auspitzů pocházel původně z Vídně, odkud se musel ale na základě nařízení císaře Leopolda I. spolu s ostatními židy vystěhovat. Útočiště našel v moravském Mikulově a později v Brně. Od počátku 19. století se rodina zabývala velkoobchodem a průmyslovým podnikáním. Nejvyšším rozhodnutím ze 4. února 1900 a listinou z 12. května téhož roku povýšil císař František Josef I. Carla Auspitze (1824-1912), generálního radu rakousko-uherské banky a velkoobchodníka, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, do bez taxy šlechtického stavu a udělil mu čestný titul šlechtic (Edler), predikát z Arteneggu (von Artenegg) a erb:
 
Zlato-červeně čtvrcený štít. V prvním poli je černý gryf s červeným jazykem, ve druhém a třetím dvě stříbrná břevna, ve čtvrtém pak červené kosmé břevno s kosmo položenou zlatou lilií. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý gryf s červeným jazykem.
 
Roku 1938 rod před nacisty emigroval do Švýcarska.
 
ŽUPANIČ, Jan. Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou křížem, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2012.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com