Arenfeld

Rod pocházející původně z Fürthu u Norimberka. Ke křesťanství konvertoval roku 1778 Ferdinand Arenfeld. Listinou ze dne 24. února 1787 jej císař Josef II. povýšil do rytířského stavu Svaté říše římské a udělil mu predikát šlechtic (Edler von) a erb:

V modrém štítě vyrůstá ze zelené půdy pět olistěných zlatých klasů. Na štítě jsou dvě korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé je pět klasů mezi dvěma rohy, pravým děleným modro-zlatě, levým opačně, na levé přílbě sova stojící na zeleném pahorku.

O deset let později, listinou z 28. ledna 1797 byl Ferdinand šlechtic Arenfeld, privilegovaný velkoobchodník, císařem František II. povýšen stavu svobodných pánů dědičných zemí predikáty svobodný pán (Freiherr von) a Urozený (Wohlgebohren) a erb:

V modrém štítě vyrůstá ze zelené půdy pět olistěných zlatých klasů. Na štítě stojí koruna svobodných pánů a na ní jsou tři korunované turnajské přílby s modro-zlatými přikrývadly. Klenotem na prostřední je černá rostoucí orlice s červeným jazykem, na pravé je pět klasů mezi dvěma rohy, pravým děleným modro-zlatě, levým opačně, na levé sova stojící na zeleném pahorku.

Rod vymřel roku 1870.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com