Alsódomboru

Listinami danými ve Vídni 20. května 1887 František Josef I. povýšil Miksu Hirschlera, obchodníka stavebninami a řezivem a statkáře v Zalském komitátu, a Lipóta Jánose Hirschlera, též obchodníka stavebninami a řezivem a statkáře v Zalském komitátu, spolu se syny Istvánem Miksou Jeromosem, Gyulou Nándorem Imrem, Pálem Andrásem Vinczem, Ferenczem Józsefem Rezsőem, Györgyem Tamásem Mátyásem a Rezsőem Miklósem Tamásem a dcerami Margit Mari Klárou a Ilonou Herminou Paulou vzešlými z manželství s Herminou Königsberger, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát alsódomborui (de/von Alsódomboru) a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno. Nad ním je zlaté slunce, pod břevnem je na zelené půdě hnědé hnízdo se stříbrným pelikánem krmícím vlastní krví čtyři mláďata. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbnými přikrývadly. Klenotem je přirozený smrk.

Následně panovník povolil nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. listopadu 1888 Lipótu Jánosi Hirschlerovi de Alsódomboru změnu jména na Zalán.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. března 1911 povolil král Miklósi Hirschlerovi de Alsódomboru přenést šlechtictví, erb a predikát na jeho nevlastní syny Eleka a Rezsőho Hirschlery.

 

Királyi Könyvek, 69. kötet, 16, 173, 179-185 oldal; 72. kötet, 260 oldal.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com