Adler de Iltő

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 23. prosince 1913 Andora Adlera, velkobochodníka v Aradu, spolu se synem Tiborem vzešlým z manželství s Irén Scheinberger, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát iltői (de/von Iltő)) a erb:

Pod modrou hlavou se zlatou hvězdou je ve zlatém štítě na přirozeném skalnatém trojvrší přirozená orlice s roztaženými křídly a vpřed nataženou hlavou s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je skála ze štítu a na ní přirozená vzlétající orlice s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 909 oldal; 73. kötet, 177-178 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com