Rzemenowsky von Trautenegg

Eduard Rzemenowsky se narodil roku 1843 ve Velkém Meziříčí, ale domovsky byl příslušný do Kroměříže. Do armády byl odveden 18. května 1866 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 3. 17. června 1866 se stává kadetem, 20. srpna 1867 je kadetem desátníkem, 1. července 1867 kadetem důstojnickým aspirantem, 16. dubna 1869 kadetem šikovatelem a 1. listopadu 1869 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. listopadu 1870, hodnosti nadporučíka 1. listopadu 1876. 1. srpna přechází ke generálnímu štábu, kde je 1. listopadu 1883 povýšen na hejtmana 2. třídy. 1. června 1884 je přeložen k pěšímu pluku č. 99, v jehož řadách se stává 1. listopadu 1887 hejtmanem 1. třídy a 1. listopadu 1894 majorem. 1. listopadu 1896 působí ve Vojenském geografickém institutu, do stavu armády se vrací spolu s povýšením na podplukovníka 1. května 1900. Těsně po svém vstupu do armády se zúčastnil války s Pruskem a bojoval ve střetech u Nového Rokytníka, Rubínovic, Dvora Králové a v bitvě u Hradce Králové. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 13. května 1901 do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Trauttenegg a erb:

Ve štítě je zlatá špice, v níž na zalesněném pahorku stojí kaple z červenavého kamene s červenou střechou, černou bránou a se zvonicí, jejíž špičatá červená střecha je zakončená zlatým křížem. Špice je provázená vpravo v modrém dvěma liliemi pod sebou převýšenými dvěma hvězdami, vše stříbrné, a vlevo v červeném kosmo postavenou v lokti prohnutou obrněnou paží držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž se třemi pery, modrým, zlatým a červeným na zavřené přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com