Rosenzweig z Drauwehr

Ferdinand Rosenzweig se narodil roku 1812 v Eisenstadtu v Uhrách. Do armády vstoupil 11. srpna 1829 jako vojín 60. pěšího pluku. 1. dubna 1831 byl povýšen na praporečníka u 32. pěšího pluku. 16. prosince téhož roku je přeložen k 53 pěšímu pluku jako podporučík, 1. února 1839 je povýšen na nadporučíka, 1. srpna 1845 na místokapitána a 1. listopadu 1846 na hejtmana. Po vypuknutí povstání v Uhrách se účastní tažení v obou válečných letech 1848 a 1849, přičemž se 19. prosince 1848 vyznamenal v bohji u Csepina, za což byl vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy uděleným nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. prosince 1848. Na základě řádových statut je 22. července 1852 povýšen do rytířského stavu, je mu udělen predikát rytíř Rosenzweig z Drauwehr/Ritter Rosenzweig von Drauwehr a erb:

V červeném štítě se zlatým kosmým břevnem je zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě pět (v nákresu erbu v žádosti i v konceptu jsou jen čtyři) „starověkých“ šavlí se zlatými jilci a záštitami, z nichž přední je zlomená a její špice odpadává dolů. Ve spodním pravém rohu je do středu obrácená přirozeně zelená hydra s roztaženými křídly a s pěti odpadávajícími hlavami useklými i s krky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. lev ze štítu; II. dvě rozevřená křídla, pravé děleno červeno – zlatě, levé opačně.

Ještě předtím je 6. dubna 1849 v hodnosti majora převelen k 7. hraničnímu pluku a 15. dubna 1853 k 10. pluku četnictva. K 17. dubnu 1854 je povýšen na podplukovníka a jmenován velitelem 18. četnického pluku, 10. září 1854 je převelen k 1. četnickému pluku, 24. ledna 1855 k 6. pluku, v jehož řadách je 26. září 1857 povýšen na plukovníka. 3. června 1865 je povýšen na generálmajora a je povolán k velkému generálnímu štábu. 14. ledna 1867 je přidělen k městskému a pevnostnímu velitelství Pešť-Budína, 30. dubna 1870 je povýšen na polního podmaršálka a přidělen k 22. divizi, od 26. prosince 1871 slouží u 36. pěší divize. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. března 1872 mu byl udělen komándérský kříž Leopoldova řádu, na jehož základě byl listinou z 5. dubna 1873 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán Rosenzweig z Drauwehr/Freiherr Rosenzweig von Drauwehr. Zároveň mu byl polepšen erb:

V červeném štítě se zlatým kosmým břevnem je zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě čtyři saracénské šavle se zlatými jilci a záštitami, z nichž přední je zlomená a její špice odpadává dolů. Ve spodním pravém rohu je do středu obrácená šedá hydra s roztaženými křídly, s ocasem zakončeným trnem stočeným pod sebou a s pěti odpadávajícími useklými hlavami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby s červeno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. lev ze štítu; II. dvě složená křídla, přední děleno zlato – červeně, levé opačně. Štítonoši jsou dva zlatí dvojocasí lvi s červeným jazykem na bronzové arabesce.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com