Rohn von Rohnau (1843)

Johann Rohn se narodil 8. dubna 1791 v Litoměřicích. 1. května 1809 vstoupil do rakouské armády jako fendrych pěšího pluku Erzherzog Ludwig č. 8 a účastnil se 21. a 22. května téhož roku bitvy u Aspern. 2. září 1811 přechází jako kadet k inženýrskému sboru, kde se 26. srpna 1812 stává nadporučíkem, 1. června 1815 místokapitánem, 23. září 1824 hejtmanem, 20. října 1838 majorem, 12. července 1844 podplukovníkem a 26. července 1848 plukovníkem.  29. října 1849 je převelen k velkému generálnímu štábu v hodnosti generálmajora a 27. února 1859 je povýšen na polního podmaršálka. Ke dni 21. července 1859 je po více jak 50 letech služby v armádě poslán na odpočinek. Během válek s napoleonskou Francií se podílel na opevňování Terezína v letech 1813 a 1814 a Mantovy 1815. Poté byl štábem generálního kvartýrmistra pověřen velením vojska v Neapolsku. Během revoluce 1848-1849 působil jako ženijní ředitel v Mantově, poté byl pověřen vybudováním obranného pásma na Osone od Curtatone k Montanaře a zabezpečením předmostí na Minciu u Pozzola. Jakožto člen velkého generálního štábu sloužil coby velitel pevnosti Ferrara, při tažení roku 1859 byl jmenován velitelem pevnosti Piacenza. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Ferdinand I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. října 1843 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 8. března 1844 mu udělil čestný titul šlechtic/Edler, predikát von Rohnau a erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrná, černě spárovaná věž s bránou v přízemí, dvěma okny v patře a s třemi hláskami vynikajícími z cimbuří o pěti stínkách, každou o třech stínkách a jedné střílně; věž je v pravém horním rohu provázena zlatou hvězdou, v levém horním rohu stříbrným, dovnitř obráceným půlměsícem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva modré rohy, mezi nimi zlaté slunce.

U příležitosti odchodu na odpočinek jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Železné koruny II. třídy uděleným kabinetním listem ze dne 1. srpna 1859. Na základě řádu jej 29. dubna 1860 povýšil do stavu svobodných pánů a polepšil mu erb.

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů na štít.

Johann svobodný pán Rohr von Rohnau zemřel 14. srpna 1861 a zanechal po sobě syny Emila, nadporučíka 49. pěšího pluku v rezervě a inspektora Společnosti železnice Lemberg-Czernowitz-Jassy, a Roberta a dcery Albertinu ovdovělou Dossen von Bialygrad, Clementine provdanou Cirelli a Amelii.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com