Latscher (1899)

Viktor Latscher se narodil 18. března 1844 v Jihlavě. Po absolvování reálné školy vstupuje roku 1856 do kadetního ústavu v Łobzówě u Krakova, odkud roku 1859 přechází na vojenskou akademii ve Wiener Neustadt. Vyřazen je roku 1863 a nastupuje jako podporučík 2. třídy k pěšímu pluku č. 23. 1. května 1866 se stává podporučíkem 1. třídy, 12. června 1866 nadporučíkem. V této hodnosti se účastní války s Pruskem. V srpnu 1869 se stává učitelem na akademii ve Wiener Neustadt, v letech 1876 – 1878 navštěvuje C. k. válečnou školu, po jejímž ukončení je přidělen ke generálnímu štábu a roku 1879 ke sboru generálního štábu. K službě u vojska se vrací roku 1882 k pěšímu pluku č. 73, 1885 je povýšen na majora, 1887 na podplukovníka a 1891 na plukovníka. 27. října 1891 je jmenován velitelem 91. pěšího pluku a 22. května 1892 velitelem 33. pěší brigády. 1. listopadu 1897 dosahuje hodnosti generálmajora, 20. října 1901 se stává velitelem 22. zeměbranecké divize. 1. listopadu 1901 je povýšen na polního podmaršálka a 1. listopadu 1906 odchází na vlastní žádost na odpočinek s hodností titulárního polního zbrojmistra.

Roku 1866 se sice Viktor se svým plukem zapojil do prusko-rakouské války, bitvy se ale nezúčastnil. Neměl proto nárok na šlechtický titul, který mu byl udělen ze zvláštní milosti nejvyšším rozhodnutím ze dne 18. srpna 1899. Listinou danou ve Vídni 26. ledna 1900 císař udělil Viktorovi von Latscher erb, který byl stejný, jako znak jeho mladšího bratra Julia:

Dělený štít. Nahoře v modrém je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole jsou ve zlatě dvě modré lilie vedle sebe a pod nimi modrá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Protože oba jeho bratři, Johann von Latscher a Julius Latscher von Lauendorf dosáhli stavu svobodných pánů, požádal v červnu 1908 o totéž  i Viktor, ale nebylo mu vyhověno.

5. září 1885 se Viktor Latscher oženil s Rosalií Hofmann, dcerou lékárníka z Teplic, ale manželství zůstalo bezdětné. Adoptoval tedy Carla Latku, ministerského sekretáře na ministerstvu obchodu narozeného 13. prosince 1871 v Plzni, který se 1. července 1905 oženil s Clementine Lechner, dcerou knížecího liechtensteinského správce Johanna Lechnera a Gabriele rozené von Latscher. Adopce byla soudně potvrzena 14. prosince 1916 se stanovením příjmení Latscher-Latka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. listopadu 1917 císař Karel I. povolil přenést šlechtictví Viktora von Latscher na adoptivního syna. Listinou danou ve Vídni 25. ledna 1918 císař udělil Carlu von Latscher-Latka erb jeho adoptivního otce.

Viktor von Latscher zemřel 15. listopadu 1928.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com