Lanna von Monte Rombon

Karl Ferdinand Max Lanna (1869–1931) se narodil 6. února 1869 v chorvatském Zadaru, ale domovsky příslušný byl do Hluboké nad Vltavou v Čechách. 

Do armády vstoupil jako vojín 14. února 1886 a to formálně k pěšímu pluku č. 14, ve skutečnosti však studoval kadetní školu. Zde 20. února 1886 získal hodnost titulárního četaře, 18. srpna 1886 byl povýšen na kadeta – titulárního četaře (formálně u pěšího pluku č. 43) a 6. října téhož roku na kadeta – titulárního šikovatele. 1. srpna 1887 byl povýšen na kadeta – důstojnického zástupce. Na poručíka byl povýšen 1. května 1889. Spolu s povýšením na nadporučíka byl k 1. listopadu 1893 převelen k pěšímu pluku č. 63. Dne 1. prosince 1893 byl načas přidělen k vojenskému zeměpisnému institutu, odkud se 1. května 1896 vrátil k pěšímu pluku č. 63. 1. listopadu 1900 byl v hodnosti hejtmana převelen k pěšímu pluku č. 68, 1. listopadu 1903 k pěšímu pluku 27. a nakonec 1. listopadu 1908 k pěšímu pluku č. 1. Dne 1. listopadu 1912 byl povýšen na majora a 1. května 1915 na podplukovníka. 20. července 1915 byl jmenován velitelem 20. praporu polních myslivců a 1. listopadu 1917 povýšen na plukovníka. 10. února 1918 je pověřen velením pěšího pluku č. 6. 

O povýšení do šlechtického stavu požádal na základě více než třicetileté služby s účastí v boji v září 1917. Za první světové války se v Haliči účastnil bojů u Anhelivky, hory Majdan, Zubowy, Srednie Góry a Palahycze, a na sočské frontě. Kromě dalších vyznamenání byl nositelem rytířského kříže Leopoldova řádu s válečnou dekorací a meči, Řádu železné koruny III. třídy s válečnou dekorací a meči, držitelem Vojenského záslužného kříže III. třídy s válečnou dekorací a meči, stříbrné a bronzové Vojenské záslužné medaile na stuze Vojenského záslužného kříže III. třídy s meči a bronzové Vojenské záslužné medaile. 

Šlechtický titul mu byl udělen císařem Karlem I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. června 1918. Listinou danou ve Vídni 30. srpna 1918 mu udělil predikát von Monte Rombon a erb:

Ve štítě je šikmé zlaté břevno provázené nahoře v černém zlatě obrněnou paží držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou, dole v červeném dvěma stříbrnými růžemi nad dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní zlato – černě.

Karl Lanna von Monte Rombon měl tři děti. V době nobilitace byl syn Erwin (*1894) nadporučíkem dělostřeleckého pluku č. 5, syn Emil (*1901) navštěvoval vojenskou vysokou školu v Mariboru a dcera Valerie (*1895) žila neprovdána v rodičovském domě v Opavě. Karl zemřel roku 4. dubna 1931 a byl pohřben na hřbitově ve Valticích. 

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com