Abrahamovics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Villmira Abrahamovicse, hraničáře a bývalého poručíka v Moholu (dnes Mol, Srbsko), spolu se syny Petrem, Joannem a Paulem a dcerou Joannou vzešlými z manželství s Angelií Penavinovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě stojí na zeleném trávníku stříbrná věž prolomená bránou a dvěma okny se třemi stínkami na vrcholu, z nichž vynikají dva zkřížené stříbrné praporce. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je modře oděná paže se stříbrnou manžetou držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 101-102 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com