Zsolnay de Zsolna

Nejvyšším rozhodnutím z 26. ledna 1906 povýšil císař František Josef I. Adolfa Wixe, obchodního zástupce rakousko-uherského konzula v Kavale, do uherského šlechtického stavu s predikátem zsolnai (de/von Zsolna). Diplomem vydaným 20. června 1906 udělil jemu a jeho synům Pálu Péterovi a Frigyesi Dezsőmu vzešlým z manželství s Amandou Wallerstein výše zmíněný predikát a erb:

V zeleném štítě je na zlatém trojvrší zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatou, stříbrně okřídlenou Merkurovu hůl, nahoře je gryf provázen dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly, Klenotem je zlatý gryf s červeným jazykem držící v předních tlapách stříbrný půlměsíc obklopující stříbrnou pětihrotou hvězdu.

7. srpna 1911 bylo Adolfu Wixovi de Zsolna, rakousko-uherskému vicekonzulovi v Kavale, změněno příjmení na Zsolnay.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 536, 654-656 oldal; 72. kötet, 413 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com