Zahořanský z Vorlíka

Pavel Zahořanský († před 1639), syn Jakuba, řezníka v městyse Zahořany, působil jako komorní písař na orlickém panství Jana Jiřího ze Švamberka. Po propuštění z poddanství se usadil v Milevsku a 14. června 1600 mu císař Rudolf II. udělil predikát z Vorlíka a erb:

Modro-stříbrně polcený štít. Vpravo stojí na prostředním pahorku zeleného trojvrší zlatá vzlétající orlice držící v zobáku zlatý prsten, vlevo tři zlaté růže s červenými semeníky a zelenými okvětními lístky nad sebou. Na štítě stojí kolčí přílba s modro-zlato-stříbrnou točenicí a modro-zlatými a zlato-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou otevřená křídla – pravé dělené modro-zlaté, levé stříbrno-zlatě.

Roku 1603 se Pavel Zahořanský z Vorlíka přestěhoval na Nové Město pražské, kde získal nemalý majetek. Jeho syn Samuel (1617-1698) zde byl radním a během obléhání roku 1648 praporečníkem setniny svatojindřišské čtvrti. Majestátem císaře Ferdinanda III. z 3. května 1649 mu bylo (stejně jako královskému rychtáři, primátorovi a ostatním radním) požádat o vydání listiny stvrzující jeho povýšení do šlechtického (vladyckého) stavu, které mu na základě této listiny náleželo. Protože ale předbělohorské erbovnictví bylo de facto totožné s prostým šlechtictvím, o vydání další nobilitační listiny nepožádal.

Po celé 17. a 18. století hráli Zahořanští z Vorlíka důležitou úlohu v dějinách Nového Města pražského. Nejvýznamnější osobností rodu byl nepochybně JUDr. Bernard Augustin (1738-1790), který se po spojení čtyř pražských měst císařem Josefem II. roku 1784 stal jejich prvním purkmistrem. Úřad zastával po jedno funkční období do roku 1788, kdy se na vlastní žádost vrátil do funkce rady při apelačním a vrchním zemském trestním soudu.

V současné době žije rod v Německu.

 

Županič, Jan – Fiala, Michal. Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst, Praha 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com