Wikullil

Franz Wikullil se narodil v Mohuči, ale domovsky příslušný byl do Českých Budějovic. Po absolvování Technické vojenské akademie byl odveden jako poručík k polnímu dělostřelectvu. Roku 1880 byl přidělen ke sboru generálního štábu, kde působil 17 let, poté byl šest a půl roku velitelem pluku a čtyři a půl roku velitelem brigády. Roku 1908 byl povýšen na polního podmaršálka a bylo mu svěřeno velení 6. pěší divize. Jako generál přidělený k 15. sborovému velitelství měl v kompetenci agendu armádního staničního velitele při armádním inspektorátu v Sarajevu. roku 1911 byl jmenován vojenským velitelem Vídně, roku 1913 byl povýšen do hodnosti polního zbrojmistra. Za své zásluhy byl roku 1901 vyznamenán Řádem železné koruny III. třídy a roku 1909 rytířským křížem Leopoldova řádu. Od počátku Velké války se spolu s manželkou, dcerou polního podmaršálka Augusta Müllera šlechtice von Rheinwall, věnoval válečné sociální peči v nejrůznějších oblastech, především sbírkám na válečné vdovy a sirotky. 1. května 1915 obdržel Čestný odznak Červeného kříže I. třídy s vojenskou dekorací. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. června 1915 jej císař František Josef I. povýšil do rytířského stavu. Listinou z 12. července 1915 mu udělil  predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě se zvedá k pravému okraji přirozená skála, po níž landsknecht táhne na dvojitém provaze dělo se zlatou hlavní, hnědou, železem pobitou lafetou a stejnými koly. Landsknecht je oblečen do střídavě černého a zlatého oděvu, na hlavě má stejně zbarvený široký klobouk s jedním černým a jedním zlatým perem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí sv. Barbora s blond vlasy ve stříbrném, stříbrně přepásaném oděvu a modrém plášti držící v pravici stříbrnou věž s cimbuřím o třech stínkách, dvěma okny vedle sebe a bránou a v levici zelenou palmovou ratolest, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com