Krajcsovics de Ilok

Listinou danou v Budapešti 30. prosince 1894 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ottó Spitzera, chorvatsko-slavonského hlavního státního návladního, spolu se syny Ottó Titusem Victorem Sándorem a Sándorem Istvánem a dcerou Paulinou Margit Rozálií vzešlými z manželství s Alexandrinou Aloizií Bothe, změnil mu jméno na Krajcsovics, udělil mu predikát iloki (de/von Ilok) a erb:

V patě modrého štítu protéká voda, nad ní je zelený trávník, z něhož po stranách vyrůstají na zelených stoncích dvě stříbrné lilie a mezi nimi doprava kráčí přirozený daněk, jehož krk je šikmo zezadu prostřelen stříbrným šípem s červeným opeřením, v pravém horním rohu provází daňka zlaté vytvořené slunce, v levém horním rohu stříbrný vytvořený měsíc. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je červeně oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a košem.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 534, 688-692 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com