Kohen von Hohenland

Ignaz Kohen se narodil v Terstu roku 1822. 19. července 1840 byl odveden jako námořní kadet, činným námořním kadetem se stává 16. srpna 1840 a účastní se kampaně v Sýrii. 16. srpna 1845 se stává fregatním fendrychem, 22. dubna 1846 fendrychem řadové lodi, V letech 1848 a 1849 se podílí na blokádě Benátek, 17. října 1849 je povýšen na fregatního poručíka, 4. března 1852 je mu svěřeno velení parníku Seemöwe, 1 dubna 1852 dosahuje hodnosti poručíka řadové lodi, 5. května 1856 získává hodnost korvetního kapitána. Roku 1857 je mu svěřeno velení korvety Caroline, s níž podniká transatlantickou misi k navázání hospodářských kontaktů a podpoře námořních a vědeckých zájmů Rakouska. 1. ledna 1858 je povýšen na fregatního kapitána. Roku 1859 je pověřen velením fregaty Radezký. Roku 1860 byl spolu s fregatou Donau dán v Gaetě k dispozici neapolské královně-vdově, arcivévodkyni Marii Terezii. K 1. březnu 1861 byl penzionován a stejného dne jmenován honorárním konzulem na Maltě. Za zásluhy, které prokázal jako velitel korvety Caroline jej císař František Josef I. odměnil Řádem Železné koruny III. třídy uděleným nejvyšším rozhodnutím ze dne 27. května 1858. Na jeho základě jej listinou danou ve Vídni 24. září 1877 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře je v černém zlaté souhvězdí Jižní kříž. Dole modro – zlatě polceno s orlem střídavých tinktur s červenými jazyky. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma černými, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní modro – zlatě. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou SEMPER IDEM.

Jeho synu Arturovi, konzulovi na Maltě, bylo certifikátem ministerstva vnitra ze dne 16. září 1892 povoleno užívat predikát na Kohen von Hohenland a potvrzen erb.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com