Ferenczy de Ferencz (Freund de Ferencz)

Císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny III. tř. 17. dubna 1873 Károlye Freunda, ředitele První sedmihradské železnice, a jeho syny Ferencze a Károlye vzešlé z manželství s Idou Graenzenstein do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ferenczi (de/von Ferencz) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v modrém na přirozeném hnízdě stříbrný pelikán s černou zbrojí krmící vlastní krví čtyři mláďata. Dole je ve zlatě železné kolo vynikající z dělící linie o pěti viditelných paprscích spočívající na kolejnici položené na zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé děleno zlato – modře, levé zlato – černě, mezi nimi jehličnatý strom.

Nejvyšším rozhodnutím daným v Brunecku 18. září 1886 byla Károlyi Freundovi de Ferencz a jeho synům Ferenczovi a Károlyovi povolena změna příjmení na Ferenczy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com