Faber z Adelslöwenu

Roku 1648 studoval Mikuláš František Faber na pražské univerzitě práva. Byl zřejmě již vyššího věku nebo měl jisté vojenské zkušenosti, protože byl po švédském útoku na hlavní město a zřízení studentské legie jmenován jejím praporečníkem (fendrychem). Čtyři dny po Königsmarckově vpádu na Malou Stranu, 30. července 1648, se se svolením císařských generálů v noci přeplavil spolu s dalšími studenty na Malou Stranu, kde hodlal přelézt hradby vedoucí k Petřínu, pobít co nejvíce Švédů, zatlouct jim děla a vše zapálit. Plány zmařilo měsíční světlo a proto alespoň studenti přepadli švédské stráže, zajali desátníka se dvěma mušketýry a zbytek pobili. Později spolu s polovinou studentské setniny pod velením poručíka Franza Julia Rethella von und auf Hirschfeldt hájil most, kde se mimořádně vyznamenal. Jak uvádí diář koleje sv. Klimenta, 10. srpna 1648 „kolem poledne vztyčili studenti proti třem švédským praporům také svůj prapor, kterým jejich praporečník [Eyser] za dunění děl mával, jsa vystaven střelám“. Později spolupracoval na zatarasení a opevnění staroměstské mostecké věže a přilehlé části mostu. Při útoku na Nové Město bojoval na ohrožených hradbách, u Horské brány a nedaleké prachárny a setrval zde s dalšími čtyřiceti studenty tak dlouho, dokud nepřítel neodtáhl. Po skončení bojů dosáhl licenciátu práv, kterého dosáhl zřejmě roku 1651. Dne 27. února 1651 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Adelslöwenu (von Adelßlöwen) a byl mu udělen erb:

Červeno-černě čtvrcený štít se zlatým srdečním štítkem, na kterém se vidí černá orlice. V prvním a čtvrtém poli do středu otočená obrněná paže s mečem, ve druhém a třetím zlatý, do středu obrácený dvojocasý lev držící (ve druhém poli v pravé, ve třetím v levé) v zdvižené tlapě zelený vavřínový věnec. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž, který drží v pravé ruce bojové kladivo a v levé tři železné hřeby, se čtyřmi labutími pery (červeným, stříbrným, černým a zlatým) na přílbě, mezi dvěma pěchotními prapory -pravým červeným se stříbrným korunovaným lvem, levým zlatým s černou orlicí.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com